2 Comments

Đã đánh giá nhưng trên app store không thấy ghi nhận, tôi không tìm thấy kết quả đánh giá của tôi nên không thể chụp màn hình. Add hỗ trợ giúp

Expand full comment
Aug 19, 2022·edited Aug 19, 2022

Hi Nhu Y, unfortunately the link is not working!

Expand full comment